POZOR-AKCIA-KORÁLKY

V predaji široký sortiment drevorezieb - skvelé spracovanie.

Nové PANDORA korálky dnes i zajtra - krásne farby, dobré ceny a len do vypredania zásob...Smile

Aký druh tovaru Vám chýba na našej stránke?

Stačí napísať a čoskoro potom bude v predaji...:)

KRABIČKY - STOJANY = ZĽAVY AŽ 50%

Nájdete nás aj na facebooku!

Každých 10 objednávok stojan na bižutériu ako bonus.

 

120x600sk.png


Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, firmy NIPA (ďalej len "predávajúci") a jeho zákazníkov (ďalej len "kupujúci") a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy, resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak. Predávajúci dodá tovar na základe objednávky a kontaktných údajov, ktoré má k dispozícii z komunikácie zákazníka v internetovom obchode www.e-nipa.sk.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v objednávke (ďalej len "tovar").

 

3. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

- druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

- tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

- tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

- vystaviť a priložiť faktúru, ako daňový doklad

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

- poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou

- oneskorené dodane zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou

- oneskorené dodanie zásielky zavinené nesprávne udanou adresou resp. tel. čísla prijímateľa

- prípadne nedodanie tovaru, ku ktorej došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

4. Povinosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

- zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

5. Objednanie tovaru

Objednávky tovaru je možne realizovať prostredníctvom nákupného košíka v e-shope alebo priamo zaslaním objednávky prostredníctvom e-mailu na „ing.valiga@stonline.sk.

Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou a zákazník zároveň súhlasí s podmienkami internetového obchodu http://www.e-nipa.sk// a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplne vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácií objednávky. Po obdržaní objednávky Vám bude do 24 hodín v pracovné dni zaslaný mail s potvrdením záväznej objednávky a informáciami o tovare, dobe dodania a údajmi k platbe. Od tohto okamihu vzniká kúpno-predajný vzťah.

6. Cena tovaru a poštovné

Ceny sú uvedené v internetovom katalógu sú platné v čase objednania tovaru. Uvádzané ceny na www stránkach, resp. e-shope sú bez DPH!

Ceny pre zákazníkov z krajín EU sú rozdielne v závislosti na tom, či sú určené pre zákazníkov s podnikateľskou registráciou alebo nie. DPH neúčtujeme subjektom s platnou evidenciou platcu dane z pridanej hodnoty so sídlom v krajinách EU. Podmienkou neúčtovania DPH je pozitívne overenie registrácie platcu DPH na web stránkach.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru.
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky, prípadne zaplatením v hotovosti v prípade osobného prevzatia. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné v zmysle podmienok stanovených predávajúcim. Cena poštovného a balného je vrátane DPH. K cene tovaru bude pripočítané balné a prepravné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

Poštovné

Zásielky sú vždy odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na dobierku alebo kuriérskou spoločnosťou. Dobierka – zaplatíte až pri preberaní zásielky.

Cenník doručenia zásielok pri objednávke tovaru do 50 eur bez DPH na území Slovenskej republiky.

Do 2 kg........3,5 EUR

Do 5 kg........5,50 EUR

Do 15 kg......9,90 EUR.

Pri objednávke tovaru nad 50 eur bez DPH.......doručenie zdarma.

7. Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne od záväzného potvrdenia objednávky, t.j. zvyčajne do 1-2 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia.

8. Reklamácia tovaru (Reklamačný poriadok)

Zodpovednosť predávajúceho za vady a záruka sa spravujú podľa § 619 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácia) sa uplatňujú u predávajúceho.

 

Storno objednávky

Zo strany kupujúceho (zákazníka):

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho - v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:

a) nepoškodený,

b) v pôvodnom obale,

c) nepoužitý,

d) kompletný, so záručným listom,

e) s dokladom o jeho zakúpení.

Niektoré korálky dôsledkom nadmerného ušúchania, slnečného žiarenia môžu zmeniť farbu. Reklamácia sa nevzťahuje na zmenu farby korálok.

V prípade, že kupujúci chce vráti tovar, musí v prvom rade kontaktovať predávajúceho, ktorý mu dá ďalšie inštrukcie. Kupujúci musí v uvedenej lehote tovar doručiť na adresu firmy NIPA.

V prípade dodržania všetkých horeuvedených podmienok budú peniaze za tovar (nie za prepravu, ktorej výška je presne definovaná v prepravnom doklade) vrátené kupujúcemu do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. Vrátený tovar, ktorý bude predávajúcemu zaslaný na dobierku, nebude prijatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša konečný zákazník (kupujúci).

 

Storno objednávky

Zo strany predávajúceho (prevádzkovateľa internetového obchodu alebo iného dodávateľa tovaru):

 

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho. V prípade, že hodnota tovaru už bola uhradená, peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného meškania vrátené.

 

Reklamačný poriadok

Zodpovednosť predávajúceho za vady a záruka sa spravujú podľa § 619 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácia) sa uplatňujú u predávajúceho.

Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začínajú plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Práva a nároky zo zodpovednosti za vady má kupujúci v zmysle vyššie uvedených ustanovení Občianskeho zákonníka. Právo zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas štandardného používania tovaru.

 

Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

- po prevzatí tovaru si pokiaľ možno bez zbytočného odkladu prehliadnite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je povinnosťou kupujúceho oznámiť zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.

- upozornenie: zásielku, ktorá pri preberaní javí známky poškodenia počas prepravy /roztrhnutý obal, deformácie, diera a pod./ v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.

- v prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom /v druhu, v množstve alebo v cene/, alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, je vašou povinnosťou predávajúceho ihneď informovať prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

- v prípade, že zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať doporučene späť na adresu predávajúceho spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.

- upozornenie: tovar zasielajte iba balíkovou zásielkou Slovenskej pošty, dobre zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

 

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci vymenený tovar prevzal, sa nepočíta do záručnej doby. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

9. Právo na vrátenie tovaru

V súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. § 12 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zruší.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v internetovom obchode www.e-nipa.sk v deň odoslania alebo oznámenia objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním alebo oznámením objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia platných obchodných podmienok.

 

Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia Vašej objednávky požadujeme niektoré osobné údaje, bez ktorých objednávka nie je možná. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením Vaších osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.

 

Platné od 1. januára 2012

M2VlYzV